Přehled aktuálních či připravovaných výzev ve vazbě na program RE:START – listopad 2019

26. 11. 2019 | ČR

Ve vazbě na programu RE:START jsou v roce 2019 otevřeny či plánovány následující výzvy, v rámci strukturálních fondů (ESIF), které jsou určeny pro strukturálně postižené regiony či obsahují specifické zvýhodnění určené pro žadatele z těchto regionů:

ESIF:

Připravuje se:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace – připravovaná výzva na Nízkoemisní a bezemisní vozidla II (vyhlášení leden 2020) – ve výši 0,8 mld. Kč (1. výzva za 1 mld. Kč již byla ukončena 2. 10. 2019, podáno bylo 35 projektů s alokací 4,3 mld. Kč, probíhá hodnocení).
 • Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace – připravovaná výzva na Modernizaci základních škol s předpokládanou alokací 265 mil. Kč a uspokojení části zásobníků z výzvy č. 46 a 47 ve výši 44 mil. Kč pro projekty ze strukturálně postižených krajů. (Předpoklad vyhlášení prosinec 2019).

 

Ve vazbě na programu RE:START jsou v roce 2019 otevřeny či plánovány následující výzvy v rámci národních dotačních programů, které jsou určeny pro strukturálně postižené regiony či obsahují specifické zvýhodnění určené pro žadatele z těchto regionů:

 • Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů – Aktuálně vyhlášená s termínem ukončení 14.2.2020 (oprávnění žadatelé na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území Moravskoslezského kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava – Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově.)https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Tvorba-studii-a-analyz-moznosti-vyuziti-vybranych
 • Program Demolice v sociálně vyloučených lokalitách – výzva vyhlášena termín pro podání žádostí o dotaci 14.2.2020. Podrobnější informace zde: https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
 • THÉTA (TA ČR) vyhlášená 3. veřejná soutěž: – zaměření programu vychází z aktualizované Státní energetické koncepce ČR, – podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky má 3 podprogramy PP1 – Výzkum ve veřejném zájmu, PP2 – Strategické energetické technologie, PP3 – Dlouhodobé technologické perspektivy. ermín vyhlášení 23. 10. 2019, soutěžní lhůta 24. 10. – 19. 12. 2019. Celková alokace 735 mil. Kč, podpora: PP1 90%, PP2 60%, PP3 90%. Specifická alokace pro MSK, ÚK a KVK bude 60 mil. Kč. Podrobnější informace zde: https://www.tacr.cz/soutez/program-theta/treti-verejna-soutez-3/

Připravuje se:

 • Program TREND – připravuje se 2. veřejná soutěž v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 – Nováčci, jejíž vyhlášení se plánuje 4. prosince 2019. 

 

Podprogram 2 – Nováčci v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity. Toho má být docíleno podmínkou pro hlavní uchazeče, že v posledních pěti letech nebyli příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. Podrobně bude tato podmínka uvedena v Zadávací dokumentaci. Podrobnější informace zde :https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/

 • Program Postředí pro život – připravuje se 2. veřejná soutěž s lhůtou pro podání návhrů projektů 27.11. 2019 – 19.2. 2020. Program je by měl být zaměřen na tato výzkumná témata:
  • Sucho a změna klimatu v širších souvislostech
  • Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu
  • Ovzduší a nízkouhlíková ekonomika
  • Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost
  • Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity
  • Horninové prostředí a suroviny
  • Socioekonomické aspekty životního prostředí
  • Podrobnější informace zde: https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/druha-verejna-soutez-prostredi/

 

 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Informační systém projektových záměrů

19. 04. 2021 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který bude centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání…

Aktualizace Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference

07. 04. 2021 | ČR

Aktualizace mj. odkazuje na skutečnost, že pokud se v rámci RSK pro území Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje projednávají činnosti…

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj vyhlašují výzvy k předkládání návrhů strategických projektů

06. 04. 2021 | ČR

Návrhy projektů po vyhodnocení a splnění podmínek pro strategický projekt budou zahrnuty do Plánu spravedlivé územní transformace (dále jen „PSÚT“).…

Schválen 4. Akční plán strategie RE:START a Aktualizace strategického rámce!

29. 03. 2021 | ČR

Nová opatření pomohou strukturálně postiženým regionům vytvořit další rozvojové možnosti. Na přípravě Aktualizace Souhrnného akčního plánu se podílel Výkonný tým…

Program THÉTA: Webinář ke 4. veřejné soutěži

23. 02. 2021 | ČR

Webinář se uskuteční v úterý 9. března 2021 od 10 hodin. V rámci webináře budou uchazeči podrobně seznámeni především se zaměřením…

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.