Přehled aktuálních či připravovaných výzev ve vazbě na program RE:START – listopad 2019

26. 11. 2019 | ČR

Ve vazbě na programu RE:START jsou v roce 2019 otevřeny či plánovány následující výzvy, v rámci strukturálních fondů (ESIF), které jsou určeny pro strukturálně postižené regiony či obsahují specifické zvýhodnění určené pro žadatele z těchto regionů:

ESIF:

Připravuje se:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace – připravovaná výzva na Nízkoemisní a bezemisní vozidla II (vyhlášení leden 2020) – ve výši 0,8 mld. Kč (1. výzva za 1 mld. Kč již byla ukončena 2. 10. 2019, podáno bylo 35 projektů s alokací 4,3 mld. Kč, probíhá hodnocení).
 • Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace – připravovaná výzva na Modernizaci základních škol s předpokládanou alokací 265 mil. Kč a uspokojení části zásobníků z výzvy č. 46 a 47 ve výši 44 mil. Kč pro projekty ze strukturálně postižených krajů. (Předpoklad vyhlášení prosinec 2019).

 

Ve vazbě na programu RE:START jsou v roce 2019 otevřeny či plánovány následující výzvy v rámci národních dotačních programů, které jsou určeny pro strukturálně postižené regiony či obsahují specifické zvýhodnění určené pro žadatele z těchto regionů:

 • Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů – Aktuálně vyhlášená s termínem ukončení 14.2.2020 (oprávnění žadatelé na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území Moravskoslezského kraje: Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava – Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově.)https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Tvorba-studii-a-analyz-moznosti-vyuziti-vybranych
 • Program Demolice v sociálně vyloučených lokalitách – výzva vyhlášena termín pro podání žádostí o dotaci 14.2.2020. Podrobnější informace zde: https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace-uzemi-2020/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach
 • THÉTA (TA ČR) vyhlášená 3. veřejná soutěž: – zaměření programu vychází z aktualizované Státní energetické koncepce ČR, – podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky má 3 podprogramy PP1 – Výzkum ve veřejném zájmu, PP2 – Strategické energetické technologie, PP3 – Dlouhodobé technologické perspektivy. ermín vyhlášení 23. 10. 2019, soutěžní lhůta 24. 10. – 19. 12. 2019. Celková alokace 735 mil. Kč, podpora: PP1 90%, PP2 60%, PP3 90%. Specifická alokace pro MSK, ÚK a KVK bude 60 mil. Kč. Podrobnější informace zde: https://www.tacr.cz/soutez/program-theta/treti-verejna-soutez-3/

Připravuje se:

 • Program TREND – připravuje se 2. veřejná soutěž v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 – Nováčci, jejíž vyhlášení se plánuje 4. prosince 2019. 

 

Podprogram 2 – Nováčci v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity. Toho má být docíleno podmínkou pro hlavní uchazeče, že v posledních pěti letech nebyli příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč. Podrobně bude tato podmínka uvedena v Zadávací dokumentaci. Podrobnější informace zde :https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/druha-verejna-soutez-5/

 • Program Postředí pro život – připravuje se 2. veřejná soutěž s lhůtou pro podání návhrů projektů 27.11. 2019 – 19.2. 2020. Program je by měl být zaměřen na tato výzkumná témata:
  • Sucho a změna klimatu v širších souvislostech
  • Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu
  • Ovzduší a nízkouhlíková ekonomika
  • Odpadové a oběhové hospodářství, environmentální bezpečnost
  • Ochrana přírody, krajiny a biodiverzity
  • Horninové prostředí a suroviny
  • Socioekonomické aspekty životního prostředí
  • Podrobnější informace zde: https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/druha-verejna-soutez-prostredi/

 

 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Vyhlášení 3. veřejné soutěži Ministerstva životního prostředí - programu Prostředí pro život

25. 05. 2020 | ČR

V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů, které budou přispívat k naplnění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje…

Předběžné parametry 4. veřejné soutěže programu ÉTA

20. 04. 2020 | ČR

Smyslem 4. veřejné soutěže Programu ÉTA je podpořit takové projekty, které pomohou překonat náročnou celospolečenskou situaci zapříčiněnou koronavirovou krizí a…

Vyhlášení 2.veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

15. 04. 2020 | ČR

V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19 a…

Vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu The Country for The Future – zaměření COVID-19

14. 04. 2020 | ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Podprogram: 3 „Inovace do praxe“ Soutěžní lhůta: 3. 4. 2020 do 15. 5. 2020 Žadatelé:…

Informace o aktuálním stavu národní výzvy programu LIFE 2020

27. 03. 2020 | ČR

Prodloužení termínů výzvy 1.     Evropská komise vyhlásila dne 2. dubna 2020 řádnou výzvu pro předkládání návrhů projektů pro rok 2020.…

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.