Popis opatření do akčního plánu ()

Kontaktní údaje

Strategický rámec je strukturován do několika úrovní. Na nejvyšší úrovni se člení na tematické pilíře, které zahrnují žádoucí změny v jednotlivých tematických oblastech. Každý tematický pilíř má několik strategických cílů. Strategické cíle jsou navrženy tak, aby jejich plnění vedlo společně k uskutečnění klíčových změn popsaných jak v jednotlivých tematických pilířích, tak pro každý strategický cíl zvlášť.

Pro každý strategický cíl je navrženo několik typových oblastí/aktivit, které blíže popisují možné intervence, jejichž pomocí lze změny uskutečnit a dosáhnout strategických cílů. Typová opatření definují nástroje, jimiž je možné navržených změn dosáhnout.

Jaké opatření navrhujete?

Popište stručně navrhované opatření. Opatření by měly mít povahu programu či několika provázaných projektů či strategické intervence. Uveďte, co bude obsahem opatření, co se v jeho rámci bude realizovat.

Jedná se o investici/investice nebo o měkké (neinvestiční) opatření?

Jak rychle lze opatření připravit a zahájit?

Rychlost přípravy a zahájení je dána např. tím, že některé kroky v přípravě již byly realizovány, nebo tím, že se jedná o jednoduché a nenáročné opatření nebo o opatření které nevyžaduje velké náklady nebo personální zajištění nebo se jedná o opatření, s nímž jsou již zkušenosti ve stejné nebo podobné podobě, apod. Je dané opatření již uvedeno v nějakém jiném strategickém dokumentu kraje, obce, atp.) nebo prošel dokument již posouzením dle zákona č. 100/2001 Sb. (SEA), nebo dle zákona č. 114/1992 Sb. (Natura)?

Jak snadné či naopak obtížné je opatření realizovat?

Snadnost přípravy a realizace je dána například složitostí vyjednávání při přípravě, nákladností přípravy (např. proj. dokumentace), náročností zjišťování poptávky cílových skupin, potřebou legislativních úprav apod.

Připravenost opatření/záměru

Stádium připravenosti (založené partnerství, identifikované zdroje, projektová studie, studie proveditelnosti, kapacity).

Jak rychle přinese opatření výsledky?

Výsledkem se myslí změna, kterou má opatření způsobit. Výsledek se poměřuje dosažením strategického cíle, resp. příspěvkem k němu. Výsledkem není, že se proškolí XY osob nebo nebo něco postaví.

K jakému pilíři a strategickému cíli bude opatření přispívat?

Vyberte, do jakého pilíře by mělo opatření spadat a k jakému strategickému cíli daného pilíře bude přispívat.

Jak bude opatření k vybranému strategickému cíli přispívat?

Vysvětlete co nejkonkrétněji, jakým způsobem navržené opatření přispěje k vybranému cíli. Jakými mechanismy? Jak bude fungovat? Jaké konkrétní změny přímo způsobí (jaký bude výsledek opatření) a jak takto popsané změny naplní vybraný strategický cíl? Pokuste se kvantitativně vyjádřit přispění daného opatření k řešení výše popsaného problému.

Kdo bude mít z opatření přímé, bezprostřední užitky? Jaké užitky to budou?

Uveďte a vysvětlete, jaké konkrétní cílové skupiny budou mít z realizace opatření jaký konkrétní užitek. Charakterizujte tyto cílové skupiny.

(Pozn. cílová skupina „obyvatelé kraje“, podnikatelé na Mostecku“, „zemědělci“, apod. není dostatečný popis).

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vytváří nebo přispívá navrhované opatření k tvorbě či udržení pracovních míst?

Je navrhované opatření důležité pro přilákání investic do kraje? Zlepšuje navrhované opatření podmínky pro podnikání? Povede ke vzniku nových firem? Podpoří růst stávajících firem?

Vede navrhované opatření ke zvýšení kvalifikace pracovní síly nebo k lepší dostupnosti kvalifikované pracovní síly?

Zvýší se v důsledku opatření inovační schopnosti a výkonnost firem? Zlepší se dostupnost inovací a know-how pro firmy?

Sníží se v důsledku opatření odliv mladých, vzdělaných lidí z kraje? Přiláká opatření/záměr do kraje lépe kvalifikované lidi?

Zlepší realizace navrhovaného opatření image kraje?

Kdo bude opatření realizovat?

Kdo by za ně měl být zodpovědný? Která instituce či organizace? Kdo jej bude připravovat a prosazovat? (konkrétní ministerstvo, kraj, město atp.)

Jaký je hrubý/odhadovaný celkový finanční objem opatření?

Odhadněte řádově v korunách podle povahy opatření buď celkovou potřebnou částku na opatření, nebo roční finanční částku potřebnou pro program.

Znáte finanční zdroj, který by mohl/měl opatření financovat?

Existuje již nyní finanční zdroj (např. operační program, rozpočet kraje), z něhož je možné/reálné prostředky získat nebo by to bylo možné podle povahy daného zdroje? Nevadí, pokud zdroj nemůžete identifikovat.

Jaké odhadujete náklady na údržbu a provoz investic vzniklých z opatření?

Uveďte odhad nákladů na udržování a případné provozní náklady (ročně).

Kč/rok

Kdo bude financovat realizaci a údržbu investic, vzniklých z opatření?

Uveďte, kdo bude zajišťovat finance na realizaci projektu a jeho provoz, případně dotační zdroj, který by se mohl podílet na financování.

Jaké další instituce nebo organizace jsou na realizaci opatření zainteresovány?

Uveďte, kdo všechny další hlavní subjekty, které jsou na řešení daného problému a na realizaci opatření zainteresovány a uveďte povahu jejich zájmu. Uveďte, zdali a jak se do opatření zapojí. Byl s uvedenými organizacemi jejich zájem na opatření projednán? Jednal s uvedenými subjekty někdo o jejich zapojení do projektu?

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Doplňující informace. Zejména jak dané opatření vzniklo, jak se záměr zrodil? Jaká je historie záměru?