Moravskoslezský kraj
Průmyslová bašta

Moravskoslezský kraj leží v trojúhelníku mezi Polskem a Slovenskem a patří mezi nejdůležitější průmyslové oblasti střední Evropy. V Moravskoslezském kraji žije 11,5 % obyvatel České republiky. Se svými více než 1, 2 miliony obyvatel má nejvyšší hustotu mezi kraji ČR. Ekonomika kraje tvoří 10 % ekonomiky České republiky, je zde nejmenší počet registrovaných ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel. Moravskoslezský kraj má druhou nejvyšší míru nezaměstnanosti v Česku, o jedno volné pracovní místo se uchází v průměru 15 osob.

mapa

Kraj patří mezi nejvíce urbanizované prostory v rámci celé České republiky. Je charakteristický nerovnoměrným osídlením, důsledkem dobývání černého uhlí a přidruženého průmyslu v Ostravsko‐ karvinské uhelné pánvi je i dnes nejvyšší hustota osídlení (polovina obyvatel) kraje právě na tomto území. 1 Jádrem je ostravsko-karvinská průmyslová a těžební pánev, jejíž industrializace byla spojena s využíváním místního nerostného bohatství, zejména kvalitního koksovatelného černého uhlí a s navazujícím rozvojem těžkého průmyslu a hutnictví. Byla a doposud je zde soustředěna těžba černého uhlí téměř celé produkce ČR. Většina měst Moravskoslezského kraje v současné době následkem deindustrializace ztrácí obyvatelstvo a koncentrace osídlení se snižuje. Vedle průmyslové aglomerace s vysokou koncentrací obyvatelstva, jsou v kraji zemědělské, horské a podhorské oblasti na západě a jihovýchodě kraje s řidším osídlením.

Průmyslová výroba již není zaměřená výhradně do sfér těžkého průmyslu. Kraj se dnes orientuje jak na špičkové technologie, zdejší firmy se čím dál více prosazují v oblasti informačních technologií, elektronice, elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Od počátku 90. let dochází ke zlepšení životního prostředí vlivem poklesu průmyslové výroby, používání šetrnějších technologií a značným investováním do oblasti ekologie, i přesto patří kraj mezi ekologicky nejzatíženější oblasti v České republice. Nejzávažnější jevy: kontaminace půdy a podzemních vod v důsledku průmyslové činnosti, důlní poklesy a znečištění povrchových vod. Nejzávažnější dopady na životní prostředí se koncentrují do střední a severovýchodní části kraje (Ostravsko, Karvinsko a Třinecko).

Posilování výzkumu, vývoje a inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji je spojeno jak s tradičními odvětvími, zejména strojírenstvím, tak s novými, rozvíjejícími se obory, jako jsou IT technologie, environmentální technologie a moderní energetika. V odvětvích IT technologií, environmentálních technologií, moderní energetiky a materiálů jsou na území Moravskoslezského.

Jsou realizovány infrastrukturní projekty regionálních výzkumných a vývojových center v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace nebo například evropsky významný projekt v oboru IT technologií Centrum excelence IT4Innovations.

Ostravská univerzita dostane díky RE:STARTU přes miliardu korun

04. 10. 2018 | Moravskoslezský kraj

Povedlo se! Realizace vládního programu RE:START má za sebou zatím zřejmě nejvýraznější výsledek. Vysoké školy ze strukturálně postižených krajů se mohou těšit na 2,2 mld. korun v rámci výzvy z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání vypsané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Celkem bylo podáno sedmnáct projektů, které byly hodnoceny jak řídicím orgánem, tak úřadem zmocněnce pro strukturálně postižené regiony, který posuzoval jejich soulad s naplňováním strategie RE:START. Nakonec bude podpořeno dvanáct projektů.

 

Celý článek